Membership Level change

You have selected the ВИП membership level.

Клуб е-Бизнес

Абонамент за членство - ВИП.

Вие сте на страницата за плащане на абонамент ВИП.

Плащанията се извършват, чрез системата за електронни разплащания PayPal.

За да направите плащане не е необходимо да имате акаунт в системата.

Може да го направите директно, с Вашата дебитна/кредитна карта.

Благодарим Ви!

Цената за членство е 15.00€ на Месец

Account Information Already have an account? Log in here
LEAVE THIS BLANK
Общи условия

Общи-условия

 

Общи условия

 1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА ЕООД, с ЕИК 203635156, адрес на управление гр. Варна 9000, ул. Сотира, №258, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1.1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА ЕООД

2.1.2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. Сотира, №258.

2.1.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна 9000, ул. Сотира, №258.

2.1.4. Данни за кореспонденция: [email protected]

2.1.5. Платформа за използване : https://velikova.eu - Център за личностно развитие velikova.eu

 

2.1.6. Надзорни органи:

 (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: [email protected], [email protected] Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Автоматичен бот (Automatic bot) – програма, която използва мрежови услуги, предназначени за хора, с цел да извършва автоматични действия, като обработка на данни.

3.2. Бисквитки (Cookies) – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

3.3. Браузър (Browser) – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

3.4. Скрийнкаст (Screencast) – видео запис на действията, извършени на екран на компютър с демонстративно-учебна цел.

3.5. Уеб-паяk (Web spider) – вид автоматичен бот.

3.6. Уебсайт (Website) – сбор от свързани уеб страници, снимки, видеосъдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа.

3.7. Уеб указатели (Web beacons) – файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на ПОТРЕБИТЕЛИте, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).

3.8. Учебни материали – текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ от ДОСТАВЧИКА с учебна цел като част от обучението.

3.9. Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уебстраница към 1) други уебстраници в същия уебсайт или 2) уебстраници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.

3.10. RSS канал – XML файл, който се появява на всеки уеб сайт, предварително кодиран да показва последните заглавия във форма, който може да се прочете от машина.

3.11. Subscription (Абонамент) – месечен абонамент за достъп до услугата, при който са възможни автоматични плащания, без да се изисква намесата на потребителя.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

4.1. Услугите, предоставяни от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Услугите включват:

4.1.1. Извършване на обучение по конкретно определена от ДОСТАВЧИКА тема, указана в съответната информационна уеб-страница на обучението, посредством специално разработени лекции, статии, практически упражнения, учебни материали и други информационни ресурси.

4.1.2. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта и/или предоставени като част от учебния материал.

4.1.3. Извършване на консултации по вид указан в съответната информационна уеб-страница на консултацията.

4.2. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, а ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на ДОСТАВЧИКА в Интернет.

4.3. Предоставяне от ДОСТАВЧИКА на платен еднократен и абонаментен достъп до материали собственост на ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА ЕООД, а ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ги използват след заплащане на такса или абонамент и влизане в създадения от тях профил в сайта на ДОСТАВЧИКА.

 1. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

5.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно избрания от него абонаментен план (месечна такса) или еднократна такса, когато Услугата се предоставя възмездно.

5.2. Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на уебсайта на ДОСТАВЧИКА в Интернет.

5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща цената на Услугата съобразно обявените цени от ДОСТАВЧИКА на уебсайтът му, когато Услугата се предоставя възмездно.

5.4. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение на траен носител (най-често чрез изпращане на имейл на предоставения от ПОТРЕБИТЕЛЯ имейл адрес).

 1. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати таксата за Услугата, указана в уебсайта на ДОСТАВЧИКА, в срок от 5 (пет) работни дни от датата на регистрация.

6.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплати таксата в посочения срок, регистрацията му за обучението или абонамента се счита за невалидна и се третира като отказ от участие в обучението или абонамента.

6.3. Достъпни начини на плащане:

6.3.1.  Банков път

Получател: „ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ“ ЕООД

Банка: Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG44 FINV 9150 1016 5490 52

BIC: FINVBGSF

Основание за превод: e-mail на ПОТРЕБИТЕЛЯ, промо-код (ако има такъв) или номер на поръчката.

6.3.2. Плащане чрез Pay Pal, автоматично разплащане чрез акаунт или дебитни-кредитни карти.

6.3.3 Плащане чрез e-Pay, чрез Микро сметка, дебитни или кредитни карти.

6.3.4 Плащане през MoneyGram

            Платете на: Valentina Borisova

                                 9010 Varna, Bulgaria

6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на пълно възстановяване на платените от него суми за Услугата при отказа от договора съгласно чл. 7.17. Възстановяването се извършва по един от следните начини по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

 • възстановяване на парична сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора;
 • предоставяне на кредитен ваучер за друго обучение, продукт или услуга, предлагано от ДОСТАВЧИКА.

6.5. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

7.2. За да използва Услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.

7.3. Паролата за отдалечен достъп се определя от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на ДОСТАВЧИКА в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

7.4. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

7.5. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

7.6. При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

7.7. В случай че за регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа.

В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

7.8. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на Интернет страницата на ДОСТАВЧИКА, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

7.9. Договорът се сключва на български език.

7.10. Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес /общи-условия/, заедно с всички изменения и допълнения в тях, Политиката за поверителност (достъпна на адрес /поверителност/.

7.11. Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

7.12. ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

7.13. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването и се счита за сключен от момента на заявяването и от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.

7.14. За сключването на този договор, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

7.15. В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, договорът за използването и се счита за сключен от момента на първото и използване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата или на уебсайта на ДОСТАВЧИКА от ПОТРЕБИТЕЛЯ до момента на преустановяване на използването.

7.16. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

7.17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

7.18. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва стандартния формуляр за отказ или да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора чрез недвусмислено уведомление до ДОСТАВЧИКА на електронната поща на ДОСТАВЧИКА, указана в уебсайта velikova.eu.

В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да изпрати на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

7.19. Алинея 7.17. не се прилага в случай, че услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ДОСТАВЧИКА.

Изпълнението на услугите се счита започнало и изпълнено изцяло с предоставяне на онлайн достъп до избраното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Обучение, консултация, абонамент и др. / и вход в системата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ с потребителско име и парола.

Със съгласието си с настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и изрично потвърждава, че знае, че ще изгуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ДОСТАВЧИКА.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

8.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

8.2. При използването на Услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването и от другите ПОТРЕБИТЕЛИ.

8.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при използване на уебсайта и учебните материали да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали, които:

8.3.1. Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;

8.3.2. Съдържат нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;

8.3.3. Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;

8.3.4. Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;

8.3.5. Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;

8.3.6. Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е получил изрично съгласие от страна на ДОСТАВЧИКА.

8.3.7. Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

8.4. Забранява се посещаването на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт).

8.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

8.6. При невъзможност на ДОСТАВЧИКА да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ поръчаното от него обучение, ДОСТАВЧИКЪТ може да предложи алтернативно обучение. При несъгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да възстанови стойността на не предоставеното обучение на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 30 дни.

8.7. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да изменя и/или допълва обучаващите материали, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.

8.8. ДОСТАВЧИКЪТ не е задължен да използва конкретен софтуер или софтуерна версия за предоставяне на Услугата. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да поддържа, променя или добавя функционалности към Услугата или към софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

8.9. Поради клубната форма на услугата, ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение да откаже достъп и членство до платените услуги и членство във клуб е-Бизнес на ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛ, който е заявил желание за членство.

 1. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

9.1. ДОСТАВЧИКЪТ спира достъпа до Услугата при наличието на следните обстоятелства:

9.1.1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);

9.1.2. за времето за техническа профилактика, за което ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се уведомяват предварително;

9.1.3. при несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

9.1.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заплатил дължимата от него такса.

9.1.5. След отпадане на обстоятелствата по предходните чл. 9.1.1 до 9.1.4 достъпът до Услугата се възобновява.

9.2. В случаите по чл.9.1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

9.3. ДОСТАВЧИКЪТ прекратява достъпа до информационните и учебните услуги в следните случаи:

9.3.1. При съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

9.3.2. При прекратяване действието на общите условия;

9.3.3. При заявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

9.3.4. При изразено несъгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ с промените в общите условия, отправено до ДОСТАВЧИКА.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

10.2. От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

10.3. ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес  /поверителност/.

10.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Политиката за защита на личните данни на ДОСТАВЧИКА.

10.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

10.6. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

10.7. В случай, че по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената “Процедура за забравени имена и пароли”, достъпна на адрес – https://velikova.eu/my-account/edit-account/

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Всички учебни материали, както и елементи на съдържанието на уебсайта посредством, който се предоставя Услугата – velikova.eu, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.

11.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има неизключителното и не прехвърлимо право да използва, даунлоудва, съхранява, зарежда на екран и принтира съдържанието, свързано с предоставяне на Услугата за лични нетърговски цели.

11.3. Използването на учебните материали, както и съдържанието на уебсайта, както и на всички обекти на права на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта velikova.eu е разрешено само във връзка с обучението при запазване на всички обозначения по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост (включително добавяне на хиперлинк към уебсайта).

11.4. ПОТРЕБИТЕЛЯT няма право да получава, променя или използва сорс кода на софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

11.5. ПОТРЕБИТЕЛЯT има право да използва заглавие и/или част от текст от уебсайта на ДОСТАВЧИКА в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие че това не причинява вреди за ДОСТАВЧИКА, при запазване обозначаване на името на уебсайта и посочване на електронна препратка към него и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани.

Начинът на отваряне на електронната препратка не следва да въвежда ПОТРЕБИТЕЛЯ в заблуждение по отношение на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори интерфейс.

11.6. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

11.7. За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на учебните материали или други информационни ресурси, предоставени във връзка с Услугата, извън указаното в чл. 11.2, 11.3 и 11.5, се изисква изрично писмено разрешение на ДОСТАВЧИКА. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта без посоченото изрично писмено разрешение на ДОСТАВЧИКА.

11.8. При предоставяне на трети лица, използване, копиране, принтиране или възпроизвеждане на учебни материали и ресурси извън допустимата лична употреба, и посоченото в настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху учебните материали и ресурсите на ДОСТАВЧИКА предоставени като част от Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯT дължи на ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение.

11.9. Разпоредбата на предходния член не лишават ДОСТАВЧИКА от възможността на общо основание да претендира пълния размер на претърпените вреди, надвишаващи размера на уговорената неустойка.

11.10.  С приемането на тези Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при участие в обучението и ползване на уебсайта.

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на Услугата на ДОСТАВЧИКА или каквито и да е ресурси, предложени във връзка с обучения. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че предоставените обучаващи и информационни услуги са непрекъсваеми и не съдържат грешки.

12.2. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на достъп до Услугата, учебни материали, информация, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни във връзка с Услугата.

12.3. Услугата и информацията на уебсайта на ДОСТАВЧИКА, се предоставят „във вида, в който са” и ДОСТАВЧИКЪТ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради използване на Услугата и информацията, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др.

ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

12.4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по време и след завършване на Услугата. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за връщане на част или цялата такса за Услугата, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не постигне очаквани от него резултати и ползи по време и след завършване на обучението.

12.5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта velikova.eu във връзка с Услугата.

12.6. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира незасегнатостта на уебсайта, посредством, който се предоставя Услугата от компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

12.7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, както и за тяхното съдържание и продукти, чиито хиперлинкове са достъпни посредством уебсайта velikova.eu. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за достъпа си до уебсайтове на трети страни, както и всички рискове, свързани с достъпа и използването на съдържание, продукти и услуги на трети страни.

 1. КОМУНИКАЦИИ

13.1. Всички съобщения и уведомления, която страните си разменят, следва да бъдат писмени.

13.2.  Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по телефакс, електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

13.3. Писмената форма се счита за спазена и когато ДОСТАВЧИКЪТ постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

 1. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

14.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА и трети лица за всички директни и индиректни вреди и пропуснати ползи, включително съдебни такси и адвокатски хонорари, които са резултат от неспазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или лица, за които отговаря, на условията на настоящите Общи условия.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

15.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата.

15.2. ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ след уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.

15.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при регистрацията за използване на Услугата.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

15.4. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

16.1. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

16.1.1. с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ период на предоставяне на Услугата;

16.1.2. с прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване на Услугата;

16.1.3. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

16.1.4. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

16.1.5. едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

16.1.6. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

16.1.7. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

16.1.8. в случаите по чл. 8.2, 8.3 и 8.4 от тези Общи условия;

16.2. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

17.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

17.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

17.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

© 2017, Център за личностно развитие velikova.eu. Всички права запазени.
Чрез използването на този сайт вие се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта.

Център за личностно развитие velikova.eu не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на Център за личностно развитие velikova.eu.

Никаква част от материалите в този сайт не може да бъдат пресъздавани и използвани без изричното писмено съгласие на Център за личностно развитие velikova.eu.

17.4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на 01.12.2017 г.

 

Правила и Поверителност може да прочетете тук:

 

С уважение, отдел "Работа с клиенти"

Позвънете: (+359) 877 133 993 Работно време:

Понеделник - Петък 09:00-19:00

При възникнали въпроси се обърнете към: [email protected]

 

Споделете: