ДОГОВОР за ПОРЪЧКА

Днес, ………20.. г., в гр./с. ………., се сключи настоящият договор за поръчка между ЮРИДИЧЕСКО ИЛИ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, наричан накратко ДОВЕРИТЕЛ, от една страна

и

от друга страна ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА ЕООД, с ЕИК 203635156, адрес на управление гр. Варна 9000, ул. Сотира, №258, наричан накратко ДОВЕРЕНИК.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага на ДОВЕРЕНИКА да извърши следните действия:

  1. Да одобри негови курсове, уроци, тестове и др., които е създал.
  2. Да публикува одобрените курсове, уроци, тестове и др., които е създал.
  3. Да включва курсовете, уроците, тестовете и др., в цялостната маркетингова стратегия на компанията

Чл. 2. ДОВЕРЕНИКЪТ се задължава да изпълни поръчката от името на ДОВЕРИТЕЛЯ и за своя сметка;

Чл. 3. (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ ще заплати на Довереника възнаграждение в размер на 40% от всеки публикуван и платен курс, както и за всяка платена консултация. За безплатни публикувани курсове и консултации, не се дължи възнаграждение.

(2) Възнаграждението ще бъде заплатено по следния начин: ще бъде приспаднато от общото възнаграждения на ДОВЕРИТЕЛЯ.

(3) Довереника ще изплаща на ДОВЕРИТЕЛЯ обшият сбор от продажбите на всичките му курсове и консултации от текущият месец, до 5-то число на следващ месец. От общият сбор ще се приспада 40% възнаграждение на ДОВЕРЕНИКА. Мин. сума за превод 100 (сто)$. Начина на плащане се договаря допълнително.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

Чл. 4. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава:

а) да предостави, всички допълнителни, необходими материали, за по-доброто представяне на курсовете и консултациите;

б) да участва във всички маркетингови кампании на ДОВЕРЕНИКА, а именно, сезонни промоции, купони, програма за лоялност, допълнителни такива;

в) да заплати на ДОВЕРЕНИКА възнаграждение в размер на 40% от стойността на всеки платен курс и консултация, при тяхна продажба;

г) да подпомага ДОВЕРЕНИКА в усилията му за по-добро представяне на услугите му .

Чл. 5. ДОВЕРИТЕЛЯТ има следните права:

а) да иска отчетна информация за продадени курсове и консултации, в рамките на предходен месец;

б) да получи сметка по изпълнението на договора и всичко, което е получил ДОВЕРЕНИКА от изпълнението му.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

Чл. 6. ДОВЕРЕНИКЪТ има следните задължения:

а) да изпълни поръчката лично или чрез свой представител;

б) да изпълни поръчката с грижата на добър стопанин и в защита интересите на ДОВЕРИТЕЛЯ;

в) да уведоми незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на поръчката;

г) да предаде на ДОВЕРИТЕЛЯ информация, която е получил по сделката; (6)

д) да пази имуществото, което получава от ДОВЕРИТЕЛЯ или от трети лица във връзка с изпълнението на поръчката;

е) да заплати акумулираната сума от продажбите на курсовете през текущ месец, в срок до 5-то число на всеки следващ месец, не по-малка от 100 $.

Чл. 7. ДОВЕРЕНИКЪТ има следните права:

а) да подписва, приема и предава документи за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ във връзка с извършване на поръчката;

б) при точно изпълнение на поръчката да получи договореното възнаграждение;

в) да извършва и всички други необходими правни действия във връзка с изпълнението на настоящия договор.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява при:

а) смъртта или поставянето под запрещение на някоя от страните (респективно при прекратяване на юридическо лице на някоя от страните);

б) оттегляне на поръчката от ДОВЕРИТЕЛЯ;

в) отказ на ДОВЕРЕНИКА от поръчката.

Чл. 9. (1) Когато ДОВЕРИТЕЛЯТ оттегли поръчката той дължи на на ДОВЕРЕНИКА съответна част от уговореното възнаграждение и заплащане на направените разноски.

(2) Когато изпълнението на поръчката е станало невъзможно поради причини, за които страните не са се договорили, ДОВЕРИТЕЛЯТ дължи на ДОВЕРЕНИКА заплащане на направените от последния разноски и съответна част от възнаграждението.

Чл. 10. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор, ако:

а) Довереникът не започне изпълнението на поръчката в срок от 5 дни от влизането му сила.

б) Довереникът не изпълни съществена част от поръчката по уговорения начин.

Чл. 11. ДОВЕРЕНИКЪТ има право да развали настоящия договор ако:

а) ДОВЕРИТЕЛЯТ е представил невярна информация и изпълнението на поръчката е станало невъзможно;

б) ДОВЕРИТЕЛЯТ не спазва основните членове от настоящият договор.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 13. Ако ДОВЕРИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да плати по уговорения в настоящия договор и срокове възнаграждение и разноски, той дължи на ДОВЕРЕНИКА неустойка в размер на 5% за всеки просрочен ден върху дължимата от него сума.

Чл. 14. (1) Ако ДОВЕРЕНИКЪТ не изпълни поръчката по уговорения в настоящия договор начин, ДОВЕРЕНИКЪТ дължи неустойка в размер на 5 % от предвиденото възнаграждение.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действуващото законодателство.

Чл. 16. Страните ще решават възникналите относно изпълнението на настоящия договор спорове по взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ДОВЕРИТЕЛ: ………………………… ДОВЕРЕНИК: ……………………….

Приемаме, попълнен с Ваши данни и прикрепен към Имейл договор за валиден!

Споделете: